ДОБРОТО РАЖДА ДОБРО – такъв е девизът на Обществен фонд „Детство”

УСТАВ И ОРГАНИ НА ОБЩЕСТВЕН ФОНД

СДРУЖЕНИЕТО свободно определя целите си съобразно ЗЮЛНЦ в обществена полза. Предметът на СДРУЖЕНИЕТО е:
Да прокламира правата на децата на специална грижа и помощ и набира финансови средства и имущество за подобряване условията на живот, отглеждане, възпитание, обучение, здравно обслужване, физическо, психическо и интелектуално развитие на децата на възраст до 18 /осемнадесет/ г., живеещи в изключително трудни условия, и нуждаещи се от специални грижи, помощ, подкрепа и защита. За децата, настанени в социалните домове - до 21/двадесет и една/ години, а по изключение за сираци и инвалиди до 25 /двадесет и пет/ години, които продължават образованието си във ВУЗ или следваща по-висока образователна или квалификационна степен.

Основните цели и задачи на СДРУЖЕНИЕТО са: защита на детето срещу всички форми на дискриминация или насилие; осигуряване до максималната възможна степен оцеляването и развитието на детето; зачитане правото на детето да запази своята самоличност, включително своето гражданство, име и семейни връзки така както са признати от закона; осигуряване право на детето, което е способно да формира свои собствени възгледи, да изразява тези възгледи по въпроси, отнасящи се до него, както и правото на свобода на изразяване, включващи свободата да търси, да получава и споделя информация и идеи от всякакъв вид, независимо от границите, устно, писмено или в печатна форма, под формата на изкуство, или чрез каквито и да е други информационни средства по негов избор; зачитане правото на детето на свобода на мисълта, съвестта и религията; - защита правото на всяко дете на жизнен стандарт, съответстващ на нуждите на неговото физическо, умствено, духовно, морално и социално развитие; - защита правата на детето и съдействие за привеждане на националната нормативна уредба в съответствие с ратифицираните международни спогодби и Конвенцията на ООН за правата на детето.

Сдружението организира, пропагандира и насърчава дарителската дейност и други полезни инициативи на наши и чужди граждани, на фирми и организации; съдейства за задълбочаване и разширяване на обществения контрол над дейността на заведенията, в които се отглеждат и възпитават деца в неравностойно социално положение и здравословно състояние; съдейства на държавните и обществените органи и организации в дейността им за укрепване на семейството, за подготовката на младежите и девойките за семеен живот; насърчава средствата за масова информация да разпространяват информация и материали от социална и културна полза за детето... Оказва помощ на деца сираци, извънбрачни, инвалиди, пострадали при злополука, при стихийни бедствия и други нещастни случаи, на деца от социално слаби семейства, на специализирани учебно-възпитателни учреждения, домове за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска грижа, на интернати, помощни училища и училища за деца с увредено зрение или слух, речеви нарушения, оздравителни и възпитателни училища, семейни домове и на отделни семейства и граждани, които отглеждат и възпитават деца сираци или инвалиди;
Сдружението издава свидетелства за дарения; награждава с грамота и вимпел допринеслите значително за постигане целите и задачите на Сдружението.

Към настоящия момент Обществен фонд “Детство” не извършва стопанска дейност.

Основни принципи, на които се изгражда Обществен фонд “Детство” и които определят неговия демократичен характер са:
- доброволност на членството;
- свободен избор на сдружаване с организации и фирми;
- свобода при оформяне на вътрешни правила, на структурата, които не противоречат на настоящия устав;
- гласност и алтернативност на всички решения и действия;
- приемането на нови членове на СДРУЖЕНИЕТО се извършва от Общото събрание по писмена молба до Управителния съвет, който я внася в първото ОС;
- членовете - учредители не подават молба за членство.
Членове на Обществен фонд “Детство” могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които приемат и спазват настоящия устав и вътрешните правила.