ДОБРОТО РАЖДА ДОБРО – такъв е девизът на Обществен фонд „Детство”

КРАТКА ИСТОРИЯ В ЦИФРИ

На 28.01.1989 г. на поканата на акад. Илчо Димитров, председател на инициативен комитет, се отзоваха педагози, лекари, журналисти, писатели, артисти, художници, психолози, юристи, учени, работници и общественици. Обедини ги добротата, надеждата, че ще предадат на цялото общество своята чувствителност към проблемите на изоставените деца, сираците, децата с увредено здраве, социално незащитените и заедно ще им помогнат да растат в по-добри условия, да имат равен шанс с другите в живота, да са обичани.
Учредено бе СДРУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕН ФОНД „ДЕТСТВО”
Българската общественост беше подготвена за този учредителен акт от страниците на в.в.”Кооперативно село”, “Поглед”, “Учителско дело”, “Антени”, списание “Жената днес”, от БНТ и БНР. Книгите и филмите по сценарий на проф. Кирил Топалов, перото на Юлия Пискулийска, Надя Кабакчиева, Веселина Ангелова, Георги Аврамов, Бригита Чолакова, Павлина Попова и Пенчо Чернаев пробуждаха съвестта, ангажираха мислите.
Сред първите бяха и доц. д-р Петър Милев, чл. кор. Чавдар Драгойчев, проф. Шимон Ниньо, Блага Димитрова, Йордан Радичков, Слав Караславов, Станислав Стратиев, Георги Струмски, Мария Стефанова, Вели Чаушев, Емилия Радева, Бинка Желязкова, Магда Каменова, проф. д-р Асен Жабленски, проф. Борислав Владимиров, работничката от Габрово Моша Колева, представители на Института по физика към БАН, на Българската асоциация към Международната организация на жените, работещи в киното, телевизията и радиото, на трудови колективи, които години наред бяха помагали на децата в домовете; Цветана Донева – “директор” на първия семеен дом в Перник, Елена Лагадинова, Иванка Василева, Мария Василева и много други.

Обществен фонд “Детство” е сдружение с идеална цел, съдебна регистрация – ФД 2470/1990 г. Вписано e в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под № 20031209030. Сдружението е носител на наградата “Благодеятел на 2008 – обществена подкрепа” на фондация “Благодеятел”, присъдена му е багодарствена грамота на Националното сдружение на общините в Република България “...за всеотдайна грижа за децата с трудна съдба от всички български общини”. В момента членовете на Сдружението са 85. Много са доброволците и дарителите извън членския състав.

Девизът на Сдружението е “Доброто ражда добро”.

Сдружението работи за подобряване условията на живот, отглеждане и възпитание, обучение и здравно обслужване на деца, нуждаещи се от специални грижи, помощ, подкрепа и защита. Сдружението подпомага изоставени от родителите си деца, деца - сираци, деца с увреждания, деца, които растат в бедни семейства; работи с всички социални домове и съвместно с местните общности осъществява проекти за подпомагане на бедни и хронично болни деца от семейства. До сега в проектите и програмите на Сдружението са включени близо четиристотин хиляди деца.

3557 изоставени деца, завършващи средно и специално образование са получили финансова, материална и морална подкрепа; професионална ориентация и квалификация; правна и социална консултация.

325 студенти, израсли в домове са стипендиантите на Обществен фонд „Детство”. Двама от тях са получавали стипендията 7 години; шест – 6 години; двадесет и шест – 5 години; тридесет и осем – 4 години; петдесет и четири – 3 години; седемдесет и осем – 2 години; сто двадесет и двама – 1 година. За учебната 2013/2014 г. стипендиантите на Обществен фонд „Детство” са петдесет и един.

От 2000 г. до сега в проект „За по-добра грижа” са включени 15 студенти, израсли в домове. Те работят като социални работници с деца в неравностойно положение, настанени в институция. Тази работа им осигурява доход, дава им възможност да усвояват на практика теорията, да работят в екип, да контактуват с различни институции, да преодоляват свои страхове, повишава се самочувствието им.

3500 са участниците в седемнадесет издания на Фестивала на радостта за деца от предучилищна възраст и начална училищна степен от домове и центрове за настаняване от семеен тип. Чрез разнообразната и богата програма на фестивала се повишава ролята на изкуството за личностното развитие на децата; формира се музикална култура; създават се условия за изява на децата; за откриване на таланти; за преодоляване на проблеми в общуванието им с деца и възрастни. Децата изживяват радост, зареждат се с положителни емоции; повишава се самочувствствието им. Фестивалът е и една възможност те да разширяват познанията си за България и за природата, да укрепват физически.
Проведени са 12 Пролетни срещи на абитуриентите от домовете от 1989 до 2001 г. включително. Тридневната програма бе наситена с трудова и правна консултация, студентска борса, консултации по социални проблеми, посещение на културни и исторически паметници и празнична вечер, дискусия с директорите по актуални проблеми на децата в институция. Провеждането на срещите бе прекратено поради факта, че такива срещи с абитуриентите се организират от администрацията на Президента на РБългария.

По проект Моето семейство през 2007 и 2008 г. се изпълняваха индивидуални планове за работа с 18 деца. Възстанови се в различна степен връзката на децата със семействата или с единия родител, или друг родственик от разширеното семейство, на 7 деца бе променена мярката за закрила.
Осъществена бе обучителна програма Аз – гражданинът на България и света по гражданска култура и правата на децата със 160 деца от 4 ДДЛРГ (2005 – 2007 г.).

През 2008 – 2010 г. със 180 деца от 9 дома бе осъществен проект Ръка за ръка за обогатяване на общуването между малки и големи, за възстановяване и укрепване на роднинските връзки, за полагане на началото и изграждане на емоционална връзка между сестри и братя в институцииите.

Близо 7000 деца от семейства, които живеят в екологично застрашени райони и деца от домове са били на лагери по програми за здравна профилактика и физическо укрепване; по гражданска култура и правата на детето; тренинги за развитие на способности за справяне с конфликтни ситуации; за самопознание, себеприемане и самооценка; за вземане на решение; за повишаване на умението за търсене и поддържане на добри приятелски взаимоотношения; пробуждане у учениците на желание да помагат на по-малките в дома.

500 деца са получили помощ за лечение у нас и в чужбина, 883 са имунизирани с противохепатитна ваксина.

Близо сто хиляди деца от бедни семейства са получавали закуска и топъл обяд за продължително време (най-много през 1997/1998 учебна година) в обществените трапезарии на Сдружението.

За ремонт, обзавеждане и преустройство на социални домове и специални училища са изразходвани над два милиона и двеста хиляди лева (главно през 1991 - 1992 г.)

Над 115 тона хуманитарна помощ (обувки, облекло, спално и лично бельо, учебни и спортни пособия, игри) са получили децата от социални институции и бедни семейства.

С пилотни проекти Сдружението е работило за създаване, обобщаване и разпростаняване на положителен опит – психолог в дома, преустройство на пространството с оглед организиране на живота на децата в малка група, обзавеждане на преходно жилище, индивидуални планове за развитие и др.

Периодично са анализирани проблемите на детството и са правени предложения пред законодателната и изпълнителната власт за защита правата на децата в съответствие с Конвенцията на ООН и ЗЗД, предложения за промени в Семейния кодекс, Закона за народната просвета, нормативните документи за домовете и др.

Сдружението има принос в квалификацията на специалистите в социалните домове - очно-задочен курс в СУ, практикуми, дискусии, семинари и др.

Обществен фонд „Детство” е съучредител на фондация „Сирак” и на „Общество за социална защита”.

Подкрепени са финансово проекти на фонд „Майчинство”, „Бебе в епруветка”, фондация „Надежда” и две ромски организации.

Богатата дейност на Обществен фонд “Детство” стана възможна благодарение на щедрите дарители и доброволците, на партньорството с екипите на домовете, общностите по места, на подкрепата на фондация “Отворено общество”, ФРГО, ФСП към МТСП, МК и МОН.