ДОБРОТО РАЖДА ДОБРО – такъв е девизът на Обществен фонд „Детство”

СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ, ИЗРАСЛИ В ДОМОВЕ

307 са студентите – стипендианти на Обществен фонд “Детство” от 1999 г. до сега.

Сдружението осъществява проект СТУДЕНТИ от програма КУРАЖ ЗА ЖИВОТ вече 14 години. То е единственото в България, което може да се гордее с факта, че първо е оказало подкрепа на студенти, израсли в домове. Голяма част от студентите са получавали чрез нашето Сдружение подкрепата на много добри хора за продължителен период от време – от първи курс до магистратура. През последните девет години проектът се финансира от Българо – американското общество във Вашингтон.
Петдесет са стипендиантите за учебната 2012/2013 година.

Най-много студенти се обучават в педагогически специалности : соц. педагогика - 8; начална и предучилищна педагогика - 5; технически и технологични специалности – 8; икономически - 2. Във висши училища по изкуствата се обучават 2 студенти; със спортна насоченост - 6. Социални дейности изучават 6 ; история - 2; филологии - 3; теология - 1; туризъм - 1; право - 1; публична администрация - 1; здравен мениджмънт -1 ; фармация – 1. Двама ще се грижат за охраната и отбраната. 23 ще получат стипендията за първи път. 17 ще бъдат стипендианти за втора година; 5 за трета и 5 за четвърта.
И през тази година продължава проект „За по-добра грижа” . Трима студенти работят като социални работници в ДДЛРГ.

Управителният съвет на Обществен фонд "Детство", стипендиантите и директорите на домовете изказват сърдечна благодарност на членовете на Българоамериканското общество във Вашингтон за финансирането на проекта с 31840,00 лв.

Ако имате желание и възможност, и Вие можете да имате свой дял във финансирането на проект СТУДЕНТИ. Даренията приемаме само по банков път по сметка BG72 CECB 9790 1003 1369 00; BIC: CECBBGSF; ЦКБ АД, клон София

Програмата “КУРАЖ ЗА ЖИВОТ” на Обществен фонд “Детство”има дългосрочна цел - психосоциално развитие на децата от домовете за самостоятелен живот в гражданското общество. Чрез проект СТУДЕНТИ, Обществен фонд “Детство” си поставя и решава няколко задачи:
- мотивиране на средношколците от ДДЛРГ да продължат образованието си във висши училища;
- запознане с нормативните документи, свързани с техните права и задължения при кандидатстване и обучение във ВУЗ;
- подпомогане на подготовката им за кандидатстване във ВУЗ;
- анализиране на проблемите на младите хора на изхода от дома и по време на тяхното обучение във ВУЗ и изготвяне на предложения за решения от компетентните органи;
- подкрепа - морална, финансова и материална.