ДОБРОТО РАЖДА ДОБРО – такъв е девизът на Обществен фонд „Детство”

Стипендиантите на Обществен фонд „Детство” за учебната 2013/2014 г. са 51

През 1999 г. променихме устава на Обществен фонд „Детство” /увеличихме възрастовата граница за подкрепа до 25 години/ с цел да стимулираме децата, които растат в домове, да продължат образованието си.

Чрез проект СТУДЕНТИ, Обществен фонд “Детство” си поставя и решава няколко задачи:
- мотивиране на средношколците от ДДЛРГ да продължат образованието си във висши училища; запознане с нормативните документи, свързани с техните права и задължения при кандидатстване и обучение във ВУЗ; подпомагане на подготовката им за кандидатстване във ВУЗ; анализиране на проблемите на младите хора на изхода от дома и по време на тяхното обучение във ВУЗ и изготвяне на предложения за решения от компетентните органи; подкрепа - морална, финансова и материална.

За 16 години 325 студенти, израсли в домове са получавали или ще получат стипендията на Обществен фонд „Детство”. 2 от тях - 7 години; 6 – 6 години; 26 – 5 години; 38 – 4 години; 54 – 3 години; 78 – 2 години; 122 – 1 година.

Стипендиантите на Обществен фонд „Детство” за учебната 2013/2014 г. са 51.
Осемнадесет студенти са първокурсници. От останалите тридесет и трима, 4 имат успех от предходната академична година над отличен 5,50 а 15 - над много добър 4,50.

Най- много студенти - 9 изучават информационни и компютърни специалности, социална педагогика – 8; предучилищно и начално образование – 7; социални дейности – 6; спортни дициплини – 6; филологии - и други хуманитарни науки – 7; в областта на медицината – 3; по един в авиационни технологии, публична администрация, икономика, рекламен дизайн и военна дисциплина.
Седемнадесет от студентите ще бъдат наши стипендианти за първа година, 16 – за втора, 11 – за трета, 4 - за четвърта и 3 за пета година.
Девет от студентите ще получат годишна стипендия в размер на 800,00 лв. , тридесет и шест - 650,00 лв., петима – 600,00лв. и една стипендия в размер на 1200,00 лв. от фонд МИЛА (дарение от бащата на Мила в нейна памет) .

От 2000 г. осъществяваме проект ЗА ПО-ДОБРА ГРИЖА. 15 студенти, израсли в домове са работили като социални работници на 20 часова работна седмица с деца в неравностойно положение, настанени в институция. Трима продължават да работят и сега. Тази работа им осигурява доход, дава им възможност да усвояват на практика теорията, да работят в екип, да контактуват с различни институции, да преодоляват свои страхове, повишава се самочувствието им. В този проект партнираме успешно с директорите и екипите на домовете, които организират работат им.

Вече 10 години тези проекти се финансират основно от Българо-американското общество във Вашингтон.

Иванка Василева – председател на Обществен фонд “Детство”